Specialized Partner

PSP ČR

Chamber of Deputies,
Parliament of the Czech Republic

Under the Auspices of the Chairman of the Committee on Security, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic

PSP ČR PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

The conference is organized under the auspices of the Chairman of the Committee on Security of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, Dr. Pavel Žáček, PhD.

 

 

 

 

AIM OF THE CONFERENCE

Seriál konferencí Vnitřní bezpečnost a odolnost státu (VBOS) se zaměřuje na identifikaci hrozeb, rizik a slabých stránek bezpečnostního systému ČR s cílem jejich minimalizace. Podstatou je sdílení informací a koordinace činností všech úrovní státní správy, soukromého a neziskového sektoru k posilování bezpečí a odolnosti celé naší společnosti vůči hybridním i konvenčním hrozbám (teroristickým útokům, kybernetickým útokům, pandemiím, katastrofickým přírodním pohromám atd.).
Pro zajištění trvalé bezpečnosti a odolnosti státu je nezbytné komplexní a systematické posilování bezpečnostního systému. V dnešním dynamickém a komplexním světě čelíme řadě bezpečnostních hrozeb a bezprecedentních výzev v oblasti bezpečnosti, které vyžadují neustálou pozornost a aktivní přístup. Živelné pohromy, hybridní hrozby, kybernetické útoky, teroristické i různé subverzní akty, organizovaná kriminalita, dezinformační kampaně či nelegální migrace, to jsou vše fenomény moderní doby, průběžně ovlivňující národní i nadnárodní bezpečnostní prostředí. Je nezbytné, abychom tyto hrozby dokázali efektivně řešit a chránit jak obyvatele ČR, tak kritickou infrastrukturu i veškeré další klíčové bezpečnostní zájmy.
Naše konference se stala jedinečnou příležitostí k prezentaci aktuálního stavu i problémů bezpečnostního systému České republiky a následně diskusi o krocích, které budou znamenat jeho zodolnění a posílení. V rámci platformy Future Forces Forum je formátem pro kvalifikované sdílení poznatků a zkušeností z oblasti spolupráce aktérů a institucí zajišťujících vnitřní i vnější bezpečnost. Odborníci z bezpečnostních orgánů státu, ozbrojených sborů, veřejné správy, akademické sféry a soukromého sektoru se setkávají na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby jednali a diskutovali o aktuálních trendech, moderních postupech a výzvách, kterým čelíme.
Jednotlivé díly seriálu konferencí VBOS se mohou konat v různém formátu a mohou být zaměřeny na obecná, ale i konkrétní (individuální) témata či problémy a jejich řešení. Zaměření jednotlivých konferencí bude odpovídat jak formát, tak místo konání, pozvané publikum či média. Konference může být rovněž v rámci potřeby koordinace, sdílení informací a zkušeností obohacena o řečníky a účastníky ze zahraničí.
Konference je tematickou součástí akcí projektu Future Forces Forum, zaměřeného na dlouhodobou podporu zájmů státní správy a samosprávy, domácího průmyslu, výzkumu, vývoje a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Primárním cílem je rozvoj bezpečnostní a obranné spolupráce v rámci ČR, mezinárodních organizací, partnerských zemí, bezpečnostních i civilních orgánů.

MAIN TOPICS

Bezpečnost a odolnost kritické infrastruktury | Bezpečnost dopravní infrastruktury a mobilita | Bezpečnostní hrozby, rizika a trendy | Bezpečnostní politika | Boj proti terorismu a hybridním hrozbám | Civilní ochrana | Ekonomická bezpečnost | Financování a věcné zdroje | Integrace prvků bezpečnostního systému | Koncepční a systematický přístup k zajištění bezpečnosti | Koordinace prvků bezpečnostního systému ČR | Kritická informační infrastruktura a kybernetická bezpečnost | Krizové řízení | Odolnost (Resilience) | Ochrana hranic, nelegální migrace a pašování | Ochrana měkkých cílů | Prevence a připravenost | Přírodní a průmyslové katastrofy | Spolupráce se soukromým sektorem | Strategické a operativní plánování | Systém velení a řízení | Věda a výzkum, vývoj, inovace | Vnitřní bezpečnost státu | Výchova a vzdělávání | Zpravodajské služby


HOMELAND SECURITY AND RESILIENCE II.

Cíl pokračování konference -  integrace, optimalizace a zefektivnění bezpečnostního systému ČR

Cílem druhého dílu konference VBOS je prezentovat přístup jednotlivých vládních resortů, vyšších územně správních celků, bezpečnostních sborů i Armády ČR ke klíčovým otázkám vnitřní bezpečnosti, vzájemnou součinnost jednotlivých prvků bezpečnostního systému ČR, jejich modernizaci, nezbytnou provázanost zajišťování vnitřní i vnější bezpečnosti ČR, systém financování, řešení mimořádných událostí, ale také zvyšování odolnosti. Závěry jednotlivých panelů budou využity k formulování témat pro další pokračování této konference plánované na říjen tohoto roku v rámci mezinárodního globálního networkingu Future Forces Forum, který se bude konat na PVA EXPO Letňany v Praze.

Konference bude rozdělena do těchto čtyř tematických panelů:

9.00 - 10.45  PANEL 1: Komplexní přístup k bezpečnosti České republiky včetně financování

moderuje: PhDr. Pavel ŽÁČEK, Ph.D. – předseda výboru pro bezpečnost PS PČR

panelisté:
Tomáš POJAR, MA – poradce pro národní bezpečnost
Mgr. Radek KAŇA – náměstek ministra vnitra
PhDr. Jan JIREŠ, Ph.D. – vrchní ředitel Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany
Tomáš VRBÍK – náměstek ministra dopravy; presentation
Ondřej PROFANT – náměstek ministra pro legislativu
10.45 - 11.00 Coffee break

téma: hlavní pilíře bezpečnostního systému státu; integrace a spolupráce bezpečnostních sil; dostupnost informací ve státních registrech; kompatibilita sdílených informací a komunikace napříč složkami (odstranění resortismu); zajištění mobility (nejen pro vlastní složky, ale také pro úkoly Host Nation Support); stabilní financování jako nutný předpoklad bezpečnosti; efektivní využívání finančních prostředků a jejich alokace

11.00 - 12.45  PANEL 2: Aktuální problémy při posilování bezpečnosti České republiky

moderuje: PhDr. Pavel ŽÁČEK, Ph.D. – předseda výboru pro bezpečnost PS PČR
panelisté: genpor. Mgr. Martin VONDRÁŠEK – policejní prezident Policie ČR; presentation
genpor. Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA – generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR; presentation
genpor. Ing. Karel ŘEHKA – náčelník Generálního štábu AČR
Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. – předseda Správy státních hmotných rezerv; presentation
Ing. Tomáš KREJČÍ – náměstek ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
12.45 - 13.15 Přestávka na oběd

téma: spolupráce ozbrojených a bezpečnostních složek; jednotný komunikační standard; integrace bezpečnostních složek; spolupráce s civilním sektorem; role mezinárodní spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti státu

13.15 - 15.00  PANEL 3: Informační bezpečnost a pokročilé technologie

moderuje: PhDr. Pavel ŽÁČEK, Ph.D. – předseda výboru pro bezpečnost PS PČR
panelisté: Mgr. Pavel FISCHER – předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR
genmjr. Michal KOUDELKA – ředitel Bezpečnostní informační služby
genpor. Ing. Jan BEROUN – ředitel Vojenského zpravodajství
Mgr. Jan ČUŘÍN – ředitel Národního bezpečnostního úřadu; presentation
plk. gšt. doc. Mgr. Ing. Libor KUTĚJ, Ph.D. – ředitel Ústavu zpravodajských studií
15.00 - 15.15 Coffee break

téma: informační bezpečnost; vývoj kybernetických hrozeb; ochrana kritické informační infrastruktury; implementace přelomových technologií a inovací; boj proti šíření dezinformací a nepřátelské propagandy; mezinárodní sdílení informací pro zvýšení bezpečnosti

15.15 - 17.00  PANEL 4: Bezpečnostní incidenty: Jsme připraveni na moderní hrozby? 

moderuje: PhDr. Pavel ŽÁČEK, Ph.D. – předseda výboru pro bezpečnost PS PČR
panelisté: plk. Mgr. Radek NEZBEDA – náměstek ředitele NCOZ pro podporu výkonu; presentation
brig. gen. v.v. Mgr. David DLOUHÝ, Ph.D. – rektor Policejní akademie ČR; presentation
brig. gen. Miroslav HOFÍREK, M.S. – ředitel Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany
17.00 Zakončení konference

téma: krizové řízení při bezpečnostním incidentu většího rozsahu; zkušenosti a krizové plánování; osvědčené postupy pro krizové řízení, reakci na bezpečnostní incidenty a obnovu; nejnovější trendy v oblasti hrozeb; analýza známých incidentů a modelování nových hrozeb

 
#1 Komplexní přístup k bezpečnosti České republiky včetně financování
V prvním panelu se zaměříme na identifikaci hlavních trendů a výzev v oblasti vnitřní bezpečnosti, na připravenost bezpečnostního systému ČR a možnosti jeho posílení. Pro pochopení a efektivní ochranu proti měnícím se bezpečnostním hrozbám je nezbytná jejich důkladná analýza, stejně jako analýza samotného bezpečnostního systému a aktivní přístup k jeho průběžnému posilování. Je třeba zpracovávat velké množství dat a vytvořit podmínky k efektivnímu nakládání s nimi. Využití nových přelomových technologií a inovativních postupů se stává nutným předpokladem k úspěchu. Bezpečnost a odolnost státu je komplexní koncept, který zahrnuje širokou škálu faktorů, od fungování demokratických institucí a právního státu až po akceschopnost bezpečnostních složek a odolnost kritické infrastruktury. Slabá demokracie může vést k nestabilitě a náchylnosti k extremismu, zatímco neadekvátně financované bezpečnostní složky mohou být neschopné čelit novým hrozbám. Společně se chceme věnovat různým modelům financování, analyzovat efektivitu stávajících systémů a navrhovat řešení, která zajistí, že naše bezpečnostní složky budou mít potřebné zdroje k plnění svých úkolů. Bezpečnostní systém musí být robustní, flexibilní a adaptabilní na měnící se hrozby, aby dokázal ochránit naše občany i infrastrukturu. Zároveň musí respektovat základní principy demokracie a lidských práv. 
 
#2 Aktuální problémy při posilování bezpečnosti České republiky
Tento panel si klade za cíl prodiskutovat klíčové otázky týkající se propojování a spolupráce aktérů vnitřní a vnější bezpečnosti ve vztahu k druhu a rozsahu hrozeb. Cílem je nahlédnout problémy z různé perspektivy a hledat synergická řešení, která zvýší odolnosti země a jednotlivých institucí vůči všem typům hrozeb. Úspěšná bezpečnostní strategie vyžaduje úzkou spolupráci mezi všemi relevantními aktéry, jakými jsou Integrovaný záchranný systém, bezpečnostní sbory, zpravodajské služby, armádní složky a civilní orgány. Důležitým tématem budou otázky efektivní koordinace, komunikace, sdílení informací a spolupráce mezi bezpečnostními složkami i dalšími státními orgány. 

#3 Informační bezpečnost a pokročilé technologie
Třetí panel bude zaměřen na téma informační bezpečnosti a implementace pokročilých technologií v rámci bezpečnostního systému České republiky. Jedním z pilířů bezpečnosti státu je nezbytné penzum informací. Jejich získávání, ukládání, zpracování, analýza a ochrana. Záměrem je představit cesty, jak posílit odolnost kritické infrastruktury, chránit citlivé informace a zajistit kontinuitu fungování státních institucí v případech mimořádných událostí. Jakým způsobem čelit šíření dezinformací a nepřátelské propagandy zaměřené na rozklad ústavního zřízení a demokratických institucí. Dále se chceme věnovat implementaci pokročilých technologií, jakými jsou umělá inteligence, které nám pomohou lépe identifikovat a odrazit kybernetické útoky, chránit data, bojovat proti kriminalitě a terorismu, posílit celkovou bezpečnost. 

#4 Bezpečnostní incidenty: Jsme připraveni na moderní hrozby? 
Posledním z klíčových témat konference jsou otázka, nakolik jsou státní orgány ČR v kontextu zahraniční spolupráce (NATO, EU) připravené čelit bezpečnostním incidentům většího rozsahu. Kybernetické útoky na kritickou infrastrukturu, teroristické útoky státních i nestátních aktérů, průmyslové nehody, přírodní katastrofy, nebo masivní vlivové a informační působení, jenom namátkou. I přes nemožnost prezentovat režimové podrobnosti, považujeme za nutné informovat veřejnost o existenci robustních plánů a kapacit pro zvládání bezpečnostních incidentů.
 
Věříme, že tato konference bude přínosem pro všechny účastníky a povede k cenným výměnám názorů a prohloubení spolupráce na všech úrovních. Jsme navíc přesvědčeni, že výměna informací umožní formulovat konkrétní doporučení, vedoucí k posílení odolnosti státu a zajištění trvalé bezpečnosti České republiky v rámci mezinárodních struktur.

RELATED TERMS

Bezpečnost státu je založena na principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, komunity a zabezpečení funkce společnosti, k jehož úspěšnému uplatnění je nezbytné zajistit funkčnost dotčených orgánů státní správy a samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob a rozvíjení procesů a nástrojů, které slouží k posilování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Vnitřní bezpečnost státu je stav maximální míry eliminace hrozeb ohrožujících stát a jeho zájmy zevnitř. Jde o souhrn vnitřních bezpečnostních podmínek, legislativních norem a opatření, kterými stát zajišťuje demokracii, ekonomickou prosperitu a bezpečnost občanů, a kterými rovněž stanoví a prosazuje normy morálky a společenského vědomí. Stát musí být k eliminaci stávajících i potenciálních vnitřních hrozeb efektivně vybaven a ochoten.

Vnější bezpečnost státu je stav maximální míry eliminace hrozeb ohrožujících stát a jeho zájmy zvnějšku. Hrozby mohou být vojenské nebo ekonomické povahy, mohou mít charakter migrační vlny apod. Jde také o souhrn mezinárodněpolitických, ekonomických a vojenských vztahů státu s okolními státy a koalicemi, jejichž prostřednictvím prosazuje své státní zájmy. Hranice mezi vnitřní a vnější bezpečností může být neostrá a může docházet i k prolínání dopadů jednotlivých bezpečnostních opatření. Nelze tedy často jednoznačně tvrdit, že se konkrétní ohrožení či aktivity vztahují jen k jednomu z rozměrů bezpečnosti.  

Odolnost státu – schopnost odolat a rychle se zotavit z úmyslných útoků, nehod, přírodních katastrof i nekonvenčních stresů, otřesů a hrozeb pro naši ekonomiku a demokratický systém. Součástí odolnosti státu je řada cílů a úkolů v oblastech kritické infrastruktury, dodavatelských řetězců a kybernetického prostoru. V praxi jde především o:

  • Adaptaci na měnící se životní a bezpečnostní podmínky
  • Odolnost vůči systémovým narušením
  • Zajištění rychlé obnovy
  • Individuální připravenost

Fungující bezpečnostní systém je nutné vytvářet a udržovat jako systém komplexní, který zajišťuje propojenost roviny politické, zákonodárné, vojenské, zajišťování vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatel, roviny hospodářské a finanční, stejně jako např. sociální atd.
Základní funkcí bezpečnostního systému je plánování, řízení, koordinace a vyhodnocování činností jednotlivých prvků při zajišťování bezpečnosti státu. Systém musí adekvátně a operativně reagovat na hrozby a rizika a musí být schopen koncepčně a dlouhodobě reagovat na měnící se bezpečnostní prostředí.

Bezpečnostní systém ČR tvoří vzájemně propojené prvky zákonodárné, výkonné a soudní moci, prvky územní samosprávy, ale i právnické a fyzické osoby, nesoucí svůj díl odpovědnosti za zajištění bezpečnosti ČR.
Prvky bezpečnostního systému ČR vytvářejí hierarchickou strukturu, jsou centrálně řízeny a koordinovány, případně na jednotlivých úrovních působí samostatně v rozsahu své působnosti. Bezpečnostní systém ČR je možné strukturovat následovně:

  • Ústřední prvky – Prezident, Parlament, Vláda, Bezpečnostní radu státu a její pracovní orgány, ústřední správní úřady
  • Ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby, záchranné sbory, havarijní služby
  • Územní prvky – Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a jejich pracovní orgány krizového řízení, právnické a fyzické osoby

PARTICIPATION AND REGISTRATION

Participation is limited to the professional community and is by invitation only. Your applications will be considered and you will be informed in due course about the possibility to participate.
 

Informace budou doplňovány průběžně.

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. All rights reserved.